Hvordan bruke bowlingres?

Intro

Stadig flere begynner å bruke bowlingres.no. Dermed bruker jeg etterhvert endel tid på opplæring og iblant litt rydding. Målet med dokumentasjonen er å la flere arrangører få bedre mulighet til å komme igang med bowlingres, uten at det betyr mer tid til opplæring og rydding.

Nå ligger det så mye funksjonalitet i systemet at vi støtter nesten alle turneringsformer som spilles i Norge. Det meste er også ganske brukervennlig og det gjør at læringkurven ikke er alt for høy. Likevel anbefaler jeg alle å lese igjennom dokumentasjonen. Det kan gi deg gode tips til funksjonalitet du ikke trodde fantes og hindrer deg i å gjøre feil på underveis, begge deler kan spare dyrebar tid under eller i forkant av en turnering.

Innhold

Komme igang

For å starte å bruke resultatservice på bowlingres.no trenger du:

Bowlingres.no konto

Ny bruker illustrasjon

For å registrere din bowlingres.no konto går du til https://www.bowlingres.no/admin/brukere/registrering/.

Alle felt må fylles ut korrekt. I illustrasjonen til høyre ser du også eksempler på feilmeldinger ved feil utfylling.

Når konto er registrert sender bowlingres.no en e-post til adressen du fylte inn. I denne e-posten ligger det en aktiveringsnøkkel. Nøkkelen kan legges inn på bowlingres.no via en link som også følger med i e-posten.

Så fort aktiveringsnøkkelen er lagt inn er du ferdig innlogget på bowlingres.no. Dersom du ikke velger "logout" i menyvalget vil bowlingres kjenne deg igjen og logge deg automatisk inn neste gang du besøker siden. (Om det er fra samme maskin, brukerprofil og nettleser)

Når du er logget inn på bowlingres.no vil gjestebøker fylles inn med navn/e-post osv automatisk og du slipper å bruke "kontrollkode" når du skriver innlegg eller registrerer resultatlinker. Du vil også få opp menyvalget "påmelding" som kan brukes til å melde deg på/av i turneringer der arrangøren har aktivert dette. Dersom en administrator har gitt deg tilgang kan du også få opp menyvalg for resultatservice, nyheter osv...

Glemt passord

Dersom du har glemt passordet til din bowlingres konto, så kan du sende SMS "BRES GLEMTPASS" til 2105 for å få et nytt passord. Du må sende fra den telefonen du har registrert ved opprettelsen av din bowlingres konto.

Endel spillere velger dessvere å opprette ny konto, disse blir slettet jevnlig med manuell gjennomgang. Ved opprettelse av ny konto mister man de rettighetene man evt hadde på tidligere konto og man mister tilknytningen til webpåmeldinger man har gjort med sin opprinnelige konto. Be derfor heller om et nytt passord dersom du har problemer med å logge inn.

Tilgang

Bowlingres.no har mange tilgangnivåer. Endel funksjoner har alle brukere tilgang til, noen trenger man kun registrere konto for å benytte, mens andre igjen må søkes om og tildeles manuelt. Mest aktuell i siste kategori er tilgang til resultatservice.

Dersom din krets/klubb ønsker å bruke bowlingres.no: registrer først en bruker og kontakt deretter Sven Tore Iversen sven.tore.iversen @ bowling.no med info om brukernavn og hvilken arrangør/turnering du ønsker tilgang til.

Ny bowlingresturnering

Med bowlingresturnering menes turneringer som bruker resultatservice applikasjonen.

Kun administratorer har tilgang til å opprette nye turneringer, men alle turneringer som er godkjent på NBFs terminliste blir automatisk importert til bowlingres. Turneringene ligger tilgjengelig via resultatservice og er klar for publisering når en arrangør har lagt inn nødvendige puljer.

Puljeoppsett

Når man er logget inn på resultatservice er det første man må gjøre å konfigurere turneringsoppsettet. Det gjøres på menyen "Vedlikeholde" under turnering.

Siden er delt opp i 3 vertikale kolonner, der den første brukes til å skru på f.eks automatisk klasseinndeling eller handicap, samt publisering av turneringen.

Kolonne 2 viser segmenter. Det første segmentet kalles stor sett innledende og består av alle innledende puljer. Dersom der finnes et finalespill så må man opprette et segment for hver gang det skal avanseres i turneringen. F.eks i et mesterskap kan det være 3 segmenter, innledende, mellomspill og finale. Noen finaleformer krever flere segmenter. F.eks steg krever et segment pr steg.

Man kan velge å gi et forståelig navn til segmentet, samt velge type. Segmenttypen bestemmer hvordan resultatlistene ser ut. Man kan også hake av for web-påmelding i et segment. Da blir alle puljer i det valgte segmentet tilgjengelig for påmelding

Dersom det skal være mulig å avansere fra segmentet kan man også legge inn kvalifikasjonsgrenser på resulatlistene. Velg segmentet man skal ha streg på og trykk Legg til. Det må fylles ut to felter. ResKlasse (se Deltagere) og Grense (antall spillere). Hvert segment må ha en linje pr ResKlasse.

Ved å legge inn f.eks "5" i feltet for turbo, så aktiveres en markering av spillere som er markert som turbo-deltagere. 5 representerer hvilken serie som skal brukes til turbo. Dersom det er flere serier kan de adskilles med komma. f.eks "5,6".

Den 3. vertikale kolonnen viser puljene. De grupperes per segment. Når du velger Legg til, så legges det til en pulje i segmentet som er valgt. Her kan man endre tidspunkt, samt legge inn antall ledige plasser. Det er mulig å melde seg uten ledige plasser, men spillerne legges da på venteliste.

Deltagere

Deltageradmin illustrasjon

Her kan du registrere, fjerne og oppdatere deltagere pr pulje.

Først må man velge Turnering ("NM Sgl/Dbl 2008"), segment ("Innledende") og pulje ("tor 8. mai 10:00") i Turneringsnavigatoren. Da kommer alle deltagerne i puljen opp i listen under.

Deltageradmin med spiller dropdown illustrasjon

For å registrere nye deltagere til puljen skriver man inn lisensnr eller navn på spilleren i "Registrer ny deltager" boksen. Når man har skrevet deler av navn/lisensnr kommer det opp en liste med aktuelle spillere som passer til søket. Du kan da velge spilleren i listen (med pil opp/ned og enter eller mus). Når riktig spiller er valgt trykk enter. Da havner spilleren inn som deltager i puljen og kommer til syne i listen under.

Deltagerlisten består av flere kolonner, der navn, klubb og lisensnr er "read-only" og fastlåst av systemet. Resten av kolonnene kan endres ved å f.eks dobbeltklikke på cellen og skrive inn ny verdi.

  • Kl - Klasse. Dette er synlig klasse på resultatlister. Default er NBF standard (A|B|C|D), men kan endres til f.eks "Jr" eller "D" etter arrangørens ønske. Valget har kun visuell betydning.
  • ResKl - ResultatKlasse. Denne har betydning for hvem som konkurrerer med hvem. Alle som har samme resultatklasse havner på samme resultatliste. For å lage 2 forskjellige klasser (Kvinner og Menn) må man dermed skrive inn to forskjellige ResKlasser (f.eks F og M). Forslag er: "Jr", "A", "B", "Sr", "F", "M" osv.. obs, forskjell på store/små bokstaver.
  • Hcp - Handikap. Dette er hcp pr serie deltageren skal få i hele pinner.
  • Bane - Bane. Dette er startbanen for deltageren. Det kommer på deltagerlistene og brukes til sortering av puljeliste, resultatblokk og skrives ut på spillerskjema.

Siste kolonne brukes til å slette en deltager.

Dessverre er det ingen funksjonalitet tilgjengelig for å registrere nye spillere, for andre enn administratorer. En vanlig resultatservice bruker kan dermed kun registrere deltagere blant spillere som allerede ligger i databasen. Alle spillere med registrert lisens blir importer fra NBF hver dag. Skal man ha med utenlandske spillere bør man kontakte en Administrator når spilleren er påmeldt, før turneringen spilles.

Obs, denne dialogen brukes IKKE til å registrere deltagere til f.eks mellomspill/pp dersom innledende score skal følge deltageren.

Resultater

Resultatreginstreringsillustrasjon

Her registreres resultater for alt ordinært spill (ikke PP). For å legge inn en serie velger man riktig spiller og skriver inn pinnefallet i "Serie". Så trykker man enter for å lagre serien og skriver inn neste. Seriene havner i listen under og kan redigeres eller slettes der.

Det finnes to menyvalg for ordinær resultatregistrering "Skjema" og "Løpende". Disse oppfører seg på litt forskjellig måte. Navnet er ment å reflektere situasjonen de brukes i.

Skjema

Her er spillerne sortert alfabetisk, for at spilleren skal være lettest mulig å finne når man sitter og registrerer med skjema i hånden. Når en serie registreres på spilleren oppdateres serielisten og totalsummen med en gang. Når alle serier er lagt inn kan man dermed enkelt kontrollere om spilleren har riktig utregning og at registreringen er gjort korrekt. Resultatet som vises er uten hcp og kun for denne puljen.

Horisontal registrering - alle deltagerens serier etterhverandre.

Løpende

Her er spillerne sortert etter bane, dersom startbane er lagt inn. Dette er samme sortering som brukes på resultatblokka. Dermed er det enkelt å lese opp resultatblokkens serier fra toppen og registrere en og en serie underveis. Så raskt man har trykket enter og registrert en serie hopper systemet til neste deltager på listen automatisk.

Vertikal registrering - alle deltageres 1. serier etterhverandre, så alle 2. serier osv...

"Løpende" er ment brukt under spill, når man vil legge inn serie for serie under en pulje. Når siste serie spilles anbefaler jeg å hente inn spillerskjema og bruke "Skjema" valget istedenfor "Løpende" for å registrere den siste serien ved puljeslutt. Da er det enklere å kontrollere skjemaet etterhvert som det registreres.

Kvalifisering

Kvalifiseringsillustrasjon

Når man har flere segmenter (innledende/mellomspill/finale...) og man skal ta med score fra et segment til et annet må bowlingres.no vite hvilken deltager som skal være med videre. Dermed kan ikke ordinær deltagerregistrering benyttes. Selv om samme spiller deltar i innledende og mellomspill vil ikke score følge med, med mindre man har brukt "DeltagereKval" funksjonen. Dette pga problemstillinger rundt re-entry og for å ha en mest mulig fleksibel løsning for å støtte alle turneringsformer.

Velg først hvilket segment og pulje du vil kvalifisere til (på samme måte som vanlig deltagerregistrering) og deretter hvilket segment man ønsker å kvalifisere fra (Stort sett "innledende" eller "mellomspill"). Da kommer alle spillere med registrerte resultater opp i listen under. De er sortert på ResKlasse og Total (på samme måte som resultatlistene). Deretter kan du dobbeltklikke på en deltager. Da forsvinner deltageren fra listen og legges inn som deltager i puljen.

Om man f.eks skal kvalifisere 6 spillere er det dermed ganske enkelt å holde musa over øverste deltager og dobbeltklikke 6 ganger.

Dersom man ikke ønsker å ta med score videre fra innledende spill (i f.eks re-entry turneringer) så registreres spillere med "Deltagere" funksjonen, på samme måte som under innledende spill.

Double

Double administreringsillustrasjon

Bowlingres kan også registrere double par. Double fungerer ved at pinnefall for to deltagere i et segment slås sammen og parets hcp legges til.

Systemet krever at deltagerne må spille i samme pulje, men ikke nødvendigvis samme bane. Når et doublepar registreres foreslår systemet hcp og klasse utifra hva som er registrert på de individuelle deltagerne.

Dersom ResKlasse er lik for begge deltagerne brukes samme for double, men er en spiller "A" og en annen "B" foreslår systemet den sammenslåtte klassen "AB" i double. For turneringer der det er tillatt å spille double med deltagere fra en annen ResKlasse må man dermed passe på å ha riktig ResKlasse i double også.

Hcp for double paret foreslås til summen av hcp for begge deltagerne. Erfaring tilsier at dette ofte er feil i double, da man av og til ikke bruker hcp, eller gir ekstra hcp til B spillere som spiller double klasse A osv.

Double par registreres ved å velge deltagerne i puljen fra rullegardinmenyene og trykke "registrer". Da havner paret inn på double listen under. Listen kan administreres på samme måte som "Deltagere" listen.

Obs. Hcp for double og individuell styres separat. Selv om double registrering gir forslag utifra individuelt hcp så oppdateres ikke double hcp når hcp på individuelle deltagere endres etter at paret er registrert.

PP

PP kamp illustrasjon

Spesielle spilleformer, som PP, krever en litt annerledes registrering. Istedenfor menyvalgene "Skjema" eller "Løpende", som brukes til ordinært spill, har vi menyvalget "PP-finale".

Her må vi registrere hvem som spiller mot hvem. Deltagerne er tilgjengelig i rullegardinmenyer. Når deltagerne er valgt fylles det inn pinnefall for hver deltager og man trykker "registrer". Det er fordelaktig å også fylle inn omgangen som registreres. Dette for å ha riktig sortering på kampene og etterhvert støtte "back-in-time" lister, om man ønsker å se hvem som ledet halvveis i en PP-finale (ikke tilgjengelig på bowlingres i dag).

Når kampen er registrert foreslår systemet bonus for seier (20) og pinnefall (200+ =5; 250+ =10). Dette kan endres i listen under ved å dobbeltklikke i cellen. Administrering av kamper gjøres på samme måte som double eller deltagerliste.

Dagens system for registrering av PP-kamper krever dessverre vesentlig mer tid av den som registrerer mellom seriene enn man er vandt til fra innledende spill. Ny intuitiv funksjonalitet er på vei for å effektivisere registreringen av PP kamper.

Dersom det er lagt inn startbaner kan man printe ut automatisk PP oppsett med spillerforflytning på spillerskjema. Se rapporten under "Verktøy"=>"Flere".

Innsending av resultater

Når turneringen er ferdigspilt må resultatene sendes til NBF. Dette må gjøres av arrangøresn, da det kun arrangøres som kan bekrefte at resultatene er ferdig registrert og offisielle.

For å sende inn resultatene velges "Rapporter => Flere => Send til NBF". Her finnes en "Send" knapp som gjør selve innsendingen.

Dersom innsendingen er vellykket får du opp beskjed om antall registrerte resultater og at de var OK. Du vil også få tilsendt en e-post som "kvittering" på at resultatene er innsendt. Dersom du ikke får kvittering vil du få opp en feilmelding. Da må er det feil på resultatlistene som må rettes opp. Feilen kan f.eks være at det er brukt spillere som ikke finnes i spillerdatabasen til NBF. Da kontakt med en administrator dersom du ikke selv kan løse feilen.